Všeobecné obchodní podmínky

 EK-INDUSTRY, s.r.o, Vápenka 3942/16, 63600 Brno – Židenice, IČ 29257379, DIČ CZ29257379 (dále jen „Společnost“). Společnost je zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně v oddílu C, vložce 68755.

 1. Společnost je dodavatelem komponentů pro průmyslovou automatizaci (dále jen„Zboží“) a služeb.
 2. Společnost dodává Zboží odběratelům na základě objednávek odběratelů za podmínek stanovených smlouvou o dodávce Zboží a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.
 3. Objednávkou odběratele se rozumí objednávka dodání Zboží učiněná, elektronicky (e-mailem, E-shop), poštou popř. telefonicky. Na základě objednávky zboží Společnost zpracuje potvrzení objednávky, v němž budou uvedeny: (a) specifikace Společnosti (dodavatele) a odběratele; (b) číslo objednávky; (c) specifikace objednaného zboží, jeho množství a ceny; (d) lhůta dodání zboží; (e) způsob dodání zboží; (f) způsob úhrady a splatnost kupní ceny. (dále jen „Potvrzení objednávky“)
 4. Potvrzení objednávky bude vystaveno ze strany Společnosti jako dodavatele a zasláno odběrateli, poštou nebo elektronicky, tímto krokem dochází k uzavření smlouvy o dodávce zboží.
 5. Kupní cena Zboží bude stanovena podle aktuálního ceníku Společnosti, platného ke dni vystavení Potvrzení objednávky. Odběratelé jsou Společností průběžně informováni o výši kupní ceny Zboží a jejích změnách.
 6. Zboží bude odběrateli dodáno ve lhůtě a způsoby stanovenými v Potvrzení objednávky. K dodávce Zboží bude přiložen dodací list a faktura-daňový doklad. Společnost je oprávněna prodloužit lhůtu dodání zboží v případě prodlení dodavatelů Společnosti s dodávkou objednaného Zboží, vždy je však povinna odběratele o této skutečnosti předem informovat. V takovém případě je kterákoli ze smluvních stran oprávněna odstoupit od smlouvy o dodávce zboží.
 7. Zboží je odesíláno přepravní společností pro balíkovou přepravu a nadrozměrný náklad. Přepravné pro vnitrostátní balíkovou přepravu je stanovené na 100Kč bez DPH, pro všechny objednávky do 20.000Kč bez DPH. 

           Přepravné pro nadrozměrné náklady je účtováno v plné výši, v Potvrzení objednávky je uvedená vždy předpokládaná suma, konečná suma je sdělena zákazníkovi po                       objednání přepravy.

           Vymezení přepravného a názvy svozových společností jsou aktuální v záložce Obchodní podmínky na webových stránkách Společnosti.

 1. Společnost je oprávněna odmítnout přijetí objednávky odběratele. Společnost není povinna odmítnutí přijetí objednávky odběratele odůvodňovat.
 2. Společnost poskytuje odběratelům záruku za jakost dodaného Zboží v délce 12 měsíců ode dne dodání Zboží. Výjimku tvoří specifické zboží (baterie), kde je záruka 6 měsíců.
 3. Záruka na servisní práce je 6 měsíců.
 4. Kupní cenu dodaného Zboží je odběratel povinen uhradit na základě faktury-daňového dokladu vydaného Společností a přiloženého k dodávce Zboží. Splatnost kupní ceny Zboží je stanovena na 14 dnů ode dne vystavení daňového dokladu, není-li v Potvrzení objednávky stanoveno jinak.
 5. Spotřebitel má právo do 14 dnů odstoupit od smlouvy. Zboží musí být nepoužité, nepoškozené, v původním obale. Po uznání vratky, bude vystaven opravný daňový doklad.
 6. Při prodlení odběratele se zaplacením kupní ceny Zboží nebo její části jsou Společností účtovány úroky z prodlení ve výši 0,1 % z kupní ceny Zboží nebo její neuhrazené části za každý den prodlení.
 7. Práva a povinnosti mezi Společností a odběratelem, vzniklé z uzavřené smlouvy o dodávce zboží, se řídí českým právním řádem. Závazkový vztah založený smlouvou mezi Společností a odběratelem se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., obchodním zákoníkem. Veškeré spory, které vzniknou ze smlouvy mezi Společností a odběratelem a v souvislosti s ní, které se nepodaří vyřešit smírnou cestou, budou ve smyslu zák. č. 216/1994 Sb. s konečnou platností rozhodovány Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR podle jeho Řádu a Pravidel třemi rozhodci. Strany se zavazují podrobit se rozhodčímu nálezu.

Odběratel byl s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami Společnosti řádně seznámen, souhlasí s nimi a tento souhlas svou objednávkou Zboží a jejím potvrzením stvrzuje.