Obchodní podmínky EK-Industry
svetly ctverec

Všeobecné obchodní podmínky

EK-INDUSTRY, s.r.o, Vápenka 3942/16, 63600 Brno – Židenice, IČ 29257379, DIČ CZ29257379 (dále jen „Společnost“). Společnost je zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně v oddílu C, vložce 68755.

1. Společnost je dodavatelem komponentů pro průmyslovou automatizaci (dále jen„Zboží“).

2. Společnost dodává Zboží odběratelům na základě objednávek odběratelů za podmínek stanovených smlouvou o dodávce Zboží a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.

3. Objednávkou odběratele se rozumí objednávka dodání Zboží učiněná, elektronicky (e-mailem), popř. telefonicky. Na základě objednávky zboží Společnost zpracuje potvrzení objednávky, v němž budou uvedeny:

(a) specifikace Společnosti (dodavatele) a odběratele;

(b) číslo objednávky;

(c) specifikace objednaného zboží, jeho množství a ceny;

(d) lhůta dodání zboží;

(e) způsob dodání zboží;

(f) způsob úhrady a splatnost kupní ceny.

(dále jen „Potvrzení objednávky“)

4. Potvrzení objednávky bude vystaveno ze strany Společnosti jako dodavatele a zasláno odběratelielektronicky. Odsouhlasení obchodních podmínek společnosti dochází k uzavření smlouvy o dodávce zboží.

5. Kupní cena Zboží bude stanovena podle aktuálního ceníku Společnosti, platného ke dni vystavení Potvrzení objednávky. Odběratelé jsou Společností průběžně informováni o výši kupní ceny Zboží a jejích změnách.

6. Zboží bude odběrateli dodáno ve lhůtě a způsobem stanovenými v Potvrzení objednávky. K dodávce Zboží bude přiložen dodací list a faktura-daňový doklad. Společnost je oprávněna prodloužit lhůtu dodání zboží v případě prodlení dodavatelů Společnosti s dodávkou objednaného Zboží, vždy je však povinna odběratele o této skutečnosti předem informovat. V takovém případě je kterákoli ze smluvních stran oprávněna odstoupit od smlouvy o dodávce zboží.

7. Společnost je oprávněna odmítnout přijetí objednávky odběratele. Společnost není povinna odmítnutí přijetí objednávky odběratele odůvodňovat.

8. Společnost poskytuje odběratelům záruku za jakost dodaného Zboží v délce 24 měsíců ode dne dodání Zboží.

9. Kupní cenu dodaného Zboží je odběratel povinen uhradit na základě faktury-daňového dokladu vydaného Společností a přiloženého k dodávce Zboží. Splatnost kupní ceny Zboží je stanovena na 14 dnů, není-li v Potvrzení objednávky stanoveno jinak.

10. Při prodlení odběratele se zaplacením kupní ceny Zboží nebo její části jsou Společností účtovány úroky z prodlení ve výši 0,1 % z kupní ceny Zboží nebo její neuhrazené části za každý den prodlení.

11. Práva a povinnosti mezi Společností a odběratelem, vzniklé z uzavřené smlouvy o dodávce zboží, se řídí českým právním řádem. Závazkový vztah založený smlouvou mezi Společností a odběratelem se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem. Veškeré spory, které vzniknou ze smlouvy mezi Společností a odběratelem a v souvislosti s ní, které se nepodaří vyřešit smírnou cestou, budou ve smyslu zák. č. 216/1994 Sb. s konečnou platností rozhodovány Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR podle jeho Řádu a Pravidel třemi rozhodci. Strany se zavazují podrobit se rozhodčímu nálezu.

Odběratel byl s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami Společnosti řádně seznámen, souhlasí s nimi a tento souhlas svou objednávkou Zboží a jejím potvrzením stvrzuje.


O prodejci
Kontakt