Obchodní podmínky EK-Industry
svetly ctverec

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

EK-INDUSTRY, s.r.o, Vápenka 3942/16, 63600 Brno – Židenice, IČ 29257379, DIČ CZ29257379 (dále

jen „Společnost“). Společnost je zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně v oddílu C, vložce 68755.

1. Společnost je dodavatelem komponentů pro průmyslovou automatizaci (dále jen„Zboží“).

2. Společnost dodává Zboží odběratelům na základě objednávek odběratelů za podmínek

stanovených smlouvou o dodávce Zboží a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.

3. Objednávkou odběratele se rozumí objednávka dodání Zboží učiněná, elektronicky (e-mailem),

poštoupopř. telefonicky. Na základě objednávky zboží Společnost zpracuje potvrzení objednávky, v

němž budou uvedeny: (a) specifikace Společnosti (dodavatele) a odběratele; (b) číslo objednávky;

(c) specifikace objednaného zboží, jeho množství a ceny; (d) lhůta dodání zboží; (e) způsob dodání

zboží; (f) způsob úhrady a splatnost kupní ceny. (dále jen „Potvrzení objednávky“)

4. Potvrzení objednávky bude vystaveno ze strany Společnosti jako dodavatele a zasláno odběrateli,

poštou nebo elektronicky, tímto krokem dochází k uzavření smlouvy o dodávce zboží.

5. Kupní cena Zboží bude stanovena podle aktuálního ceníku Společnosti, platného ke dni vystavení

Potvrzení objednávky. Odběratelé jsou Společností průběžně informováni o výši kupní ceny Zboží a

jejích změnách.

6. Zboží bude odběrateli dodáno ve lhůtě a způsobem stanovenými v Potvrzení objednávky. K

dodávce Zboží bude přiložen dodací list a faktura-daňový doklad. Společnost je oprávněna

prodloužit lhůtu dodání zboží v případě prodlení dodavatelů Společnosti s dodávkou objednaného

Zboží, vždy je však povinna odběratele o této skutečnosti předem informovat. V takovém případě je

kterákoli ze smluvních stran oprávněna odstoupit od smlouvy o dodávce zboží.

7. Zboží je odesíláno přepravní společností pro balíkovou přepravu a nadrozměrný náklad. Vymezení

přepravného a názvy svozových společností jsou aktuální v záložce Obchodní podmínky na

webových stránkách Společnosti.

8. Společnost je oprávněna odmítnout přijetí objednávky odběratele. Společnost není povinna

odmítnutí přijetí objednávky odběratele odůvodňovat.

9. Společnost poskytuje odběratelům záruku za jakost dodaného Zboží v délce 12 měsíců ode dne

dodání Zboží. Výjimku tvoří specifické zboží (baterie), kde je záruka 6 měsíců

10. Záruka na servisní práce je 6 měsíců.

11. Kupní cenu dodaného Zboží je odběratel povinen uhradit na základě faktury-daňového dokladu

vydaného Společností a přiloženého k dodávce Zboží. Splatnost kupní ceny Zboží je stanovena na 14

dnů, není-li v Potvrzení objednávky stanoveno jinak.

12. Zákazník má právo do 14 dnů odstoupit od smlouvy. Zboží musí být nepoužité, nepoškorené,

v původním obale. Po uznání vratky, bude vystaven opravný daňový doklad.

13. Při prodlení odběratele se zaplacením kupní ceny Zboží nebo její části jsou Společností účtovány

úroky z prodlení ve výši 0,1 % z kupní ceny Zboží nebo její neuhrazené části za každý den prodlení.

14. Práva a povinnosti mezi Společností a odběratelem, vzniklé z uzavřené smlouvy o dodávce zboží,

se řídí českým právním řádem. Závazkový vztah založený smlouvou mezi Společností a odběratelem

se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem. Veškeré spory, které vzniknou ze smlouvy

mezi Společností a odběratelem a v souvislosti s ní, které se nepodaří vyřešit smírnou cestou, budou

ve smyslu zák. č. 216/1994 Sb. s konečnou platností rozhodovány Rozhodčím soudem při

Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR podle jeho Řádu a Pravidel třemi rozhodci. Strany se

zavazují podrobit se rozhodčímu nálezu.

Odběratel byl s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami Společnosti řádně seznámen,

souhlasí s nimi a tento souhlas svou objednávkou Zboží a jejím potvrzením stvrzuje.


O prodejci
Kontakt